Käänteinen oppiminen

Käänteisessä oppimisessa (flipped learning) on kyse muutosteoriasta, jolla autetaan opettajaa tekemään sellaisia opetusteknisiä muutoksia (flipped classroom) käytännössä, jotka antavat tilaa opettajan ammatilliselle kasvulle ja kannustavat opettajaa uuteen tapaan ajatella oppimisesta ja sen mahdollisuuksista. 

Käänteinen oppiminen haastaa perinteisen opettamisen. Perinteisellä opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa opettaja käy opeteltavan asian koko luokan kanssa yhteisesti ja opetus etenee opettajan määräämässä tahdissa. Sen keskeisenä ajatuksena on, että opettaja huolehtii siitä, että kaikilla on periaatteessa sama mahdollisuus oppia kaikki asiat. Käänteisessä oppimisessa on puolestaan kyse oppilaskeskeisestä oppimiskulttuurista, jossa oppimista tarkastellaan yksittäisen oppilaan edellytysten kannalta, ei samana kaikille. Käänteinen oppiminen johtaa heterogeenisessa oppilasaineksessa väistämättä tilanteeseen, jossa kaikki eivät tule oppimaan kaikkea. 

Käänteisessä oppimisessa ei ole kyse itseopiskelusta vaan itseohjautuvuuteen kasvattamisesta, mikä edellyttää arviointikulttuurin kehittämistä. Itseohjautuvuuden kehittymisen kannalta keskeistä on, että oppilas oppii yhteisohjautumaan ja hyödyntämään itse- ja vertaisarviointia omassa oppimisessaan. Itsearviointi pohjautuu oppilaiden asettamiin tavoitteisiin ja siinä on kyse oppilaan oman oppimisprosessin valvomisesta ja oppimisen tukemisesta. Vertaisarvioinnin tärkein olemus on puolestaan toisten oppimisen tukemisessa, ei sen arvostelemisessa. Vertaisarviointi auttaa oppilaita yhteisohjautumaan, olemaan kriittisiä valintojaan kohtaan sekä tekemään johtopäätöksiä sen perusteella, mitä toiset pitävät hyvänä tai huonona. 

Jos etsit koulutusta käänteisestä oppimisesta tai oppimiskulttuuria tukevan formatiivisen arvioinnin kehittämisestä, minut tavoittaa parhaiten osoitteesta mrstoivola@gmail.com.